BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

O projekcie

Adresaci Projektu:

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, zamieszkałych w woj. pomorskim, należących do grupy NEET tj. bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, niezarejestrowanych w urzędzie pracy

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby z kategorii NEET,
tj. osoby, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

Dostępne formy wsparcia:

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych poprzez:


4 – godzinne sesje coachingowe z coachem zawodowym, podczas których nastąpi identyfikacja potrzeb Uczestnika oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy; stworzenie Indywidualnego Planu Działania

Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb Uczestnika..

• 7 – dniowe szkolenie Licensed Practitioner of NLPTM mające na celu rozwój kompetencji społecznych potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Society of NLPTM plus do wyboru wg ustalonej ścieżki rozwoju
• 14 – dniowy kurs Junior Accountant zakończony egzaminem i certyfikatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub
• 4 – dniowy kurs Junior Tester zakończony egzaminem i certyfikatem ISTQB® Certified Tester Foundation Level


3 - miesięczny staż, służący zdobyciu doświadczenia zawodowego, wymaganego przez pracodawców

Doradztwo zawodowe – 2 – godzinne sesja doradztwa zawodowego, podczas której nastąpi kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w obszarze planowania kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu

Projekt

Pomorski Akcelerator
Startu Zawodowego

Projekt „Pomorski Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Główny cel Projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób w wieku od 18 do 29 lat, z woj. pomorskiego.

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 30.06.2019 r.

Wartość projektu:
1 779 042,43 PLN

Planowane efekty projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie:
• aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji przez 96 osób,
• podjęcie zatrudnienia przez 42 osoby bierne zawodowo,
• podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby niepełnosprawnych.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress